Tarieven en Bijdragen

Tarieven kerkelijke diensten

In onze parochie hanteren wij de onderstaande tarieven:

  • het tarief voor een misstipendium is € 12,--
  • het tarief voor een jubileumviering is  € 345,--
  • het tarief bij een huwelijksviering of uitvaartdienst (incl. avondwake) is € 690,--
  • het tarief voor een niet-kerkelijke uitvaartdienst in de kerk is € 782,--
  • het tarief voor een uitvaartdienst in het crematorium zonder voorafgaande viering in de parochiekerk is € 460,--.
  • het tarief voor alleen een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk is    € 144,--.

De tarieven voor dergelijke vieringen vervallen bij een jaarlijkse parochiebijdrage gelijk aan de streefbijdrage van € 156,--. Bij een parochiebijdrage minder dan deze streefbijdrage wordt de feitelijk betaalde parochiebijdrage van de laatste vijf jaar in mindering gebracht op het geldende tarief.

Notaverzorging kerkelijke diensten

Bij huwelijks- en jubileavieringen, alsmede uitvaarten ontvangt U achteraf een nota. Betaling  van nota’s op (Rabo)bankrekening NL96 RABO 0110 1962 44  

t.n.v.  R.K. Kerkbestuur H. Antonius Abt.

Contactpersoon: Marianne Schoenmakers, Ginderdoorstraat 4,  tel: 0161-496610.

Werkgroep Parochiebijdragen

Deze groep bestaat uit parochianen, die medeverantwoordelijk zijn voor de parochiebijdragen. Ze overleggen periodiek met het Parochiebestuur over de gang van zaken rond de parochiebijdragen en werken jaarlijks mee aan de actie Kerkbalans.
In onze parochie hanteren wij op advies van de regio en het bisdom een streefbijdrage van € 156,-- per jaar. 
Onafhankelijk van ons streefbedrag bepaalt U zelf hetgeen U financieel aan de parochie wilt bijdragen. Elke bijdrage is welkom! Immers de totale parochie-bijdragen zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor onze parochie. Thans doen bijna 700 gezinnen in Chaam mee aan de parochiebijdragen. Dat is iets meer dan de helft van het aantal tot de parochie behorende katholieke huishoudens.

We zouden het toejuichen als meer parochianen ook financieel solidair met de parochie zouden zijn.

Voor deelname aan de parochiebijdrage wordt jaarlijks een deelnameformulier te samen met de parochiegids verspreid.
Dit kan gebruikt worden als U wilt gaan deelnemen, of het bedrag van uw automatische betaling wilt wijzigen.
U kunt ook direct uw parochiebijdrage overmaken op: 

(Rabo) bank rekeningnummer NL06 RABO 0110 1035 80     t.n.v.  “RK Kerkbestuur H. Antonius Abt” onder vermelding van  “Parochiebijdragen”.


Giften / Donaties

Er bestaat ook de mogelijkheid een gift/donatie te schenken aan onze parochie, welke aftrekbaar is van de belastingen.

Inlichtingen: Marianne Schoenmakers, Ginderdoorstraat 4, tel: 0161-496610.